GDPR - ochrana osobních údajů

Společnost MINDPAX s.r.o. (dále jen Poskytovatel) je v rámci poskytování aplikací Mindpax System (dále jen Aplikace) správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace výzkumných projektů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

Používáním aplikací Mindpax System potvrzuje Uživatel souhlas s licenčními podmínkami a všeobecnými obchodními podmínkami v aktuální verzi na adrese www.mindpax.me.

Pro poskytování Aplikace a její podporu jde o údaje:

  • Email – přihlašovací jméno Uživatele
  • Veškerou emailovou korespondenci s uživatelskou podporou Aplikace
  • Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu
  • Další údaje o sobě do svého uživatelského účtu Uživatel zadá při používání Aplikace. Jde například o vyplněné dotazníky, zadané události či zadání medikace pro připomínání apod.

Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace, sběru anonymních dat a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Používáním Aplikací Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro funkčnost aplikace bude zpracovávána Uživatelova emailová adresa. V případě̌, že Uživatel s poskytnutím své emailové adresy údajů̊ za tímto účelem nesouhlasí, nemůže Aplikace používat.

Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby Poskytovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace – např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí spolupracovníci a zaměstnanci. S každým takovým subdodavatelem má Poskytovatel uzavřenou smlouvu zavazující subdodavatele k dodržování podmínek v této smlouvě. Poskytovatel může do zpracování zapojit subdodavatele, pokud ten splňuje nároky shodné s ustanoveními této smlouvy. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je dostupný na adrese www.mindpax.me. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat bez zvláštního, přímého souhlasu Uživatele, jeho data třetím stranám ke komerčním účelům.

Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Uživatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.

Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese podpora@mindpax.me.


Verze: 01.00

Datum: 18. 5. 2018

Dokument: AGREEMENT GDPR USER