GDPR – ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ MINDPAX.ME

Při prohlížení našich webových stránek www.mindpax.me nebo při nákupu našich produktů shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje způsobem a pro účely vysvětlené níže.

Kdo jsme

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje zpracovávané společnostmi patřícími do skupiny Mindpax (dále jen „Mindpax“ nebo „my“) v souvislosti s prohlížením našich webových stránek www.mindpax.me nebo nákupem produktů od společnosti Mindpax.

PŘI NÁKUPU NAŠICH PRODUKTŮ

Údaje zákazníků zpracováváme, když si zakoupíte naše produkty, abychom vám je mohli doručit, poskytovat péči o zákazníky a udržovat s vámi kontakt. To může zahrnovat zpracování osobních údajů příjemce nákupu, pokud je nákup uskutečněn pro jinou osobu než kupujícího.

Abyste si mohli zakoupit předplatné pro používání aplikace Mindpax, musíte mít uživatelský účet. Nákup můžete provést buď po přihlášení pomocí přihlašovacích údajů do aplikace, nebo vložením identifikačního čísla aplikace za účelem aktivace předplatného.

Osobní údaje, které zpracováváme

Identifikační a kontaktní údaje: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (adresy)

Informace o vaší objednávce: informace o objednaném zboží a službách, platbách, fakturách, stavu doručení, termínu předplatného, přihlašovacích údajích nebo údajích App ID, komunikaci týkající se vaší objednávky.

Údaje o péči o zákazníky: informace o stížnostech a jejich vyřizování, komunikace se zákaznickou podporou.

Proč zpracováváme osobní údaje

Plnění smlouvy: Zpracováváme údaje, které nám poskytnete, když si objednáte produkt od společnosti Mindpax, abychom vám mohli produkt doručit a zpracovat platby. Dále s vámi komunikujeme, vyřizujeme vaše stížnosti a poskytujeme péči o zákazníky. Když si zakoupíte předplatné, předáváme informace o vašem nákupu poskytovateli aplikace Mindpax M1.

Zůstaňte v kontaktu: Můžeme vám zasílat e-maily s upozorněním na vypršení platnosti vašeho předplatného nebo marketingové informace. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu a vždy se z něj můžete odhlásit.

Zákonná povinnost: Musíme shromažďovat a uchovávat finanční údaje a údaje o vašich objednávkách, abychom splnili zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní.

Právní nároky: Vaše objednávky a další údaje související s vašimi objednávkami, včetně vyřizování reklamací, archivujeme za účelem vzniku, uplatnění nebo obhajoby právních nároků a našeho interního controllingu. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu.

Když si objednáte psychologickou konzultaci

Psychologické konzultace doplňují vaše používání aplikace Mindpax M1 a jsou určeny pouze pro uživatele aplikace Mindpax M1. Konzultace poskytují externí psychologové, kteří byli speciálně vyškoleni k poskytování konzultací na základě údajů shromážděných a zpracovaných aplikací Mindpax M1 App. Psychologovi předáváme vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom umožnili komunikaci o sezení.

Psycholog bude mít během sezení přístup k vašim údajům z aplikace Mindpax M1, aby usnadnil konzultaci. Během sezení bude psycholog také moci provádět úpravy vašich údajů, aby kalibroval vaše používání aplikace Mindpax M1. Psycholog působí jako zpracovatel údajů pro společnost Mindpax.

Původ vašich údajů

Většina osobních údajů, které zpracováváme, pochází přímo od vás, když podáváte objednávku, stížnost nebo komunikujete s naším zákaznickým servisem. Osobní údaje vznikají také v průběhu naší interakce a nákupního procesu.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro daný účel. Údaje pro účely uplatňování a obhajoby právních nároků uchováváme po dobu 4 let. Údaje pro účely daní a účetnictví uchováváme po dobu 10 let.

Příjemci vašich údajů

Ke zpracování vašich osobních údajů můžeme využívat spolehlivé zpracovatele. Při nákupu můžeme vaše údaje předat také dalším správcům údajů za účelem usnadnění vaší objednávky:

Mindpax M1 Poskytovatel aplikace: O vašem nákupu předplatného informujeme společnost Mindpax s.r.o. ze skupiny Mindpax (která poskytuje služby aplikace Mindpax M1). To se provádí buď prostřednictvím provedení objednávky po přihlášení pomocí přihlašovacích údajů do aplikace Mindpax M1 App na našich webových stránkách, nebo uvedením identifikačního čísla aplikace během nákupu. To se provádí za účelem aktivace vašeho předplatného v aplikaci Mindapx M1 App.

Poskytovatelé platebních služeb: Ke zpracování plateb kartou v našem e-shopu využíváme poskytovatele platebních služeb.

Poskytovatelé přepravních služeb: Vaše identifikační a kontaktní údaje předáváme poskytovatelům přepravních služeb za účelem doručení vašeho nákupu. Využíváme zejména následující poskytovatele přepravních služeb: DHL Express.

PŘI INTERAKCI PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Když nám pošlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.mindpax.me, použijeme vaše kontaktní údaje ke komunikaci s vámi ohledně vašeho dotazu. Právním důvodem pro toto zpracování je oprávněný zájem nebo provedení kroků před uzavřením smlouvy v závislosti na předmětu vašeho dotazu. Údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu vyřízení vašeho dotazu, pokud neexistuje jiný důvod pro jejich uchování.

VAŠE PRÁVA

Podle GDPR máte ve vztahu ke svým osobním údajům různá práva. Všechna tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Vaše práva jsou uvedena níže.

Právo na přístup: Máte právo získat potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, či nikoli. Pokud ano, máte také právo získat přístup k osobním údajům a informacím o zpracování vašich údajů.

Právo na opravu: Můžete od nás požadovat opravu nepřesností ve vašich osobních údajích a doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz: Máte právo na výmaz („právo být zapomenut“) za určitých podmínek, například pokud jste úspěšně vznesli námitku proti zpracování nebo pokud již není nutné údaje zpracovávat vzhledem k účelu zpracování.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, zejména pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat od nás omezení zpracování, pokud se uplatní jedna z podmínek stanovených v čl. 18 odst. 1 GDPR. Může se jednat například o případ, kdy zpochybníte přesnost osobních údajů. V takovém případě trvá omezení zpracování po dobu, která nám umožní ověřit přesnost osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Právo na přenositelnost údajů se uplatní, pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění naší smlouvy, jak je zde relevantní. To znamená, že máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje vám nebo jinému vámi určenému správci, a to v případě, že zpracování probíhá automatizovaně.

Právo na stížnost: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených v článku 77 GDPR.

DATUM ÚČINNOSTI

Tato ochrana osobních údajů je účinná od 1. 3. 2022.

contact-us-background

Zaujali jsme Vás?

Pokud Vás zajímá náš systém a přemýšlíte o zapojení sebe, svého blízkého nebo chcete investovat do smysluplného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Zaujali jsme Vás?